คีมย้ำหางปลาขนาดใหญ่                            ที่มาจากเนคเทค

คีมย้ำหางปลาขนาดใหญ่ ใช้เหมือน กับคีมย้ำหางปลาขนาดเล็กทั่วไป ต่างกันเพียงขนาดเท่านั้น ใช้ย้ำหางปลาของสายเคเบิล หรือสาย ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหัวย้ำสามารถปรับ ให้เหมาะสมกับหางปลาได้หลายขนาด โดยจะระบุขนาดพื้นที่หน้าตัดของสาย ไว้ด้วย ทำให้เลือกใช้ได้อย่างสะดวก

    
 

เครื่องวัดความต้านทานดิน

เครื่องวัดความต้านทานดิน (earth tester) ใช้สำหรับตรวจสอบค่า ความต้านทานของดินว่าเหมาะสม กับการติดตั้งระบบสายดินหรือไม่ โดยตรวจวัดความต้านทานหลังจาก ตอกแท่ง ground rod ลงดินแล้วค่าที่วัดได้ ไม่ควร เกิน 5 โอห์ม

เครื่องวัดลำดับเฟส

เครื่องวัดลำดับเฟส (phase sequence meter) ใช้สำหรับตรวจวัดลำดับเฟส ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยลำดับเฟส ต้องเรียงเป็น A , B , C หรือ R , S , T เป็นต้น การวัดทำได้ โดยนำสายทั้งสามคือ L1 , L2 , L3 ไปคีบเข้ากับสายไฟทั้ง 3 เฟส ( ขณะมีไฟ ) สังเกตว่าหลอดไฟสัญญาณต้องติดสว่าง ในตำแหน่งตามเข็มนาฬิกา จึงถือว่าลำดับเฟสถูกต้อง ถ้าหลอด ติดสว่างตำแหน่งทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าลำดับเฟสไม่ถูกต้อง วิธีแก้ให้สลับสายคู่ใดคู่หนึ่งเท่านั้นก็พอ การไม่เรียงลำดับเฟส อาจมีผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวเช่น มอเตอร์ 3 เฟส อาจหมุนกลับทาง กรณีของตู้สวิทซ์บอร์ดควรตรวจสอบ ลำดับเฟสให้ถูกต้องก่อนจ่ายไฟเข้าตู้ โดยเรียงลำดับเฟส จากซ้าย ไปขวาเสมอ

 

เครื่องวัดความเป็นฉนวน (Megohm meter)

megohm meter เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน เพื่อให้รู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด เช่นความต้านทานของตู้สวิทซ์บอร์ดระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้า กับโครงตู้ ต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด ที่มีใช้ทั่วไปมี 2 แบบคือใช้มือหมุนเพื่อปั่นไฟจาก generator ขนาดเล็ก และแบบที่ใช้ถ่านขนาดเล็กเป็นตัวให้กำเนิดแรงดันสูงถึง 500 โวลท์ หรือ 1000 โวลท์บ้างขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นหรือยี่ห้อ ก่อนทำการวัดต้องปลดแหล่งจ่ายออกจากวงจรส่วนนั้นๆ เสียก่อน มิฉะนั้นเครื่องวัดอาจชำรุดได้ มาตรฐานกำหนด ค่าที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 Mohms

 

page.4