ส่วนประกอบของดิน                                  ที่มาจากเนคเทค

ส่วนประกอบของดิน
       ในการจัดทำระบบการต่อลงดินให้มีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับความต้านทานหลักดิน, ความต้านทานจำเพาะของดิน และคุณสมบัติของหลักดินแบบต่างๆ ที่นำมาใช้ ซึ่งความต้านทานดินหรือสภาพการนำไฟฟ้าของดิน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
       1. ความชื้น (Moisture)
       2. ความแน่นของดิน (Compactness)
       3. อุณหภูมิ (Temperature)
       4. ฤดูกาล (Weather Conditions)
       5. ปริมาณเกลือแร่ที่ละลายในดิน (Saline water)
       6. องค์ประกอบของดิน (Compositions)
       7. ขนาดของอนุภาคดิน (Size particles)

เนื่องจากผิวโลกส่วนใหญ่ประกอบด้วย silica และ alumina ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังมีปริมาณเกลือแร่ ความชื้น ที่มีความนำไฟฟ้าที่ดี จึงทำให้ความต้านทานจำเพาะของดินเปลี่ยนแปลงได้มากระหว่าง 2 - 30,000 โอห์ม-เมตร ถ้าอุณหภูมิดินสูงขึ้นจะทำให้ความต้านทานจำเพาะของดินลดลง ดังตัวอย่างดิน sandy loam ที่ความชื้น 15.2%

อุณหภูมิ
ความต้านทานจำเพาะ
C
F
(โอห์ม-เซนติเมตร)
20
68
7,200
10
50
9,900
0
32 (น้ำ)
13,800
0
32 (น้ำแข็ง)
30,000
-5
23
79,000
-15
14
330,000


ความต้านทานดินบริเวณผิวดินจะมีค่าสูง และความต้านทานจะลดลงเมื่อมีความลึกมากขึ้น ทั้งนี้ฤดูกาลจะมีอิทธิพล ต่อสภาพการนำไฟฟ้า ของดินชั้นบน (จากผิวดินถึงความลึก 1.50 เมตร) การฝังหลักดินจะได้ผลมากขึ้น เมื่อกระทำที่ระดับดิน ชั้นล่าง ซึ่งมีความชื้นและการนำไฟฟ้าดีกว่า
                                       กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับความต้านทานจำเพาะของดิน