โครงการสอน

รหัสวิชา 3104 - 0004 วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

 

( ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 )

 

 

จัดทำโดย

นายสมโชค ศรีขำมี

อาจารย์ 1 ระดับ 4

 

 

 


แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร รหัสวิชา 3104-0004 น (ช.ม.) 3(5)

ระดับชั้น ปวส. 1 สาขางาน/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 ,2 (ม.6)

ชื่อผู้สอน นายสมโชค ศรีขำมี ทฤษฎี/ปฏิบัติรวม 100 ชั่วโมง

 

จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความรู้หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจ หลักการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
 3. เพื่อให้มีความสามารถเดินสาย ติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา และการใช้เครื่องมือติดตั้ง

มาตรฐานรายวิชา

 1. เข้าใจ หลักการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร
 2. ป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
 3. เลือกใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
 4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและนอกอาคาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประเภทของการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแรงต่ำ วิธีการปักเสาพาดสาย วิธีการเดินสายดิน การตรวจสอบวงจรและซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน จากการคำนวณและตาราง การติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว โหลดเซ็นเตอร์ เซฟตี้สวิตซ์ ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ เดินสายใต้ดิน ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร การบำรุงรักษา

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร รหัสวิชา 3104-0004 น (ช.ม.) 3(5)

ระดับชั้น ปวส. 1 สาขางาน/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 ,2 (ม.6)

ชื่อผู้สอน นายสมโชค ศรีขำมี ทฤษฎี/ปฏิบัติรวม 100 ชั่วโมง

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

หัวข้อการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

 

 

2

 

3

 

 

 

 

4

 

 

5

การป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า

 

เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

การปักเสาพาดสาย

 

 

 

 

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและสายดิน

 

 

มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

  1. ไฟฟ้าคืออะไร
  2. ไฟฟ้าทำอันตรายต่อชีวิตได้อย่างไร
  3. การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า
  4. การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
  1. เครื่องมือการติดตั้งไฟฟ้า
  2. วัสดุอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
  3. วัสดุอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

3.1 การขุดหลุม

3.2 วิธีการปักเสา

  1. การทำฐานเสาไฟฟ้า
  2. ระยะระหว่างเสาไฟฟ้า
  3. การพาดสายและการดึงสาย
  4. การผูกลูกถ้วย

4.1 อุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่ายแรงสูง

  1. อุปกรณ์ในระบบจำหน่ายแรงสูง
  2. อุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
  3. การต่อสายดิน
  1. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
  2. มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

5

 

 

5

 

25

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

วิชา การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร รหัสวิชา 3104-0004 น (ช.ม.) 3(5)

ระดับชั้น ปวส. 1 สาขางาน/แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1 ,2 (ม.6)

ชื่อผู้สอน นายสมโชค ศรีขำมี ทฤษฎี/ปฏิบัติรวม 100 ชั่วโมง

ลำดับที่

ชื่อหน่วย

หัวข้อการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

9

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

 

 

 

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า

 

 

 

การเดินสายใต้ดิน

 

 

การตรวจสอบวงจรและการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในและนอกอาคาร

 

 

 

สอบปลายภาคเรียน

  1. การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
  2. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  3. การต่อวงจรไฟฟ้า
  4. การตรวจสอบวงจร
  1. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
  2. โหลดเซ็นเตอร์
  3. เซฟตี้สวิตซ์
  4. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน

8.1 ข้อดีของระบบเดินสายใต้ดิน

8.2 ข้อเสียของระบบสายใต้ดิน

8.3 ระบบการเดินสายใต้ดิน

9.1 เครื่องมือการตรวจสอบวงจรไฟฟ้า

9.2 วิธีการตรวจสอบวงจร

9.3 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

20

 

 

 

10

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

5

รวม

100

 

 

สื่อการเรียนการสอน

1.สื่อสิ่งพิมพ์

เสนอ นิลรัตน์นิศากร. การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร. กรุงเทพฯ ,บริษัทซีเอ็ด

มงคล ชมบุญ. การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและการติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน. กรุงเทพฯ ,

ยงยุทธ ลุงคะและคณะ. แผนการสอนการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 2545

2.สื่อโสตทัศน์

  1. แผ่นใสวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร

3.หุ่นจำลองหรือของจริง

3.1 อุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร ของจริงประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดผล / ประเมินผล

 1. ก่อนเรียน
  1. วัดโดยการถามตอบและทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
 2. ขณะเรียน
  1. วัดผลและประเมินผล โดยการถามตอบ การตั้งใจเรียน และการปฏิบัติงาน
  2. วัดผลจากการมอบหมายงาน
  3. วัดผลคุณธรรมจริยธรรม สะสมปลายภาคเรียน 20 %
 3. หลังเรียน
  1. วัดโดยการถามตอบและทดสอบผู้เรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
  2. วัดจากแบบฝึกหัดและงานที่มอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน

  1. คะแนนเต็ม 100%
   1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20 %
   2. คะแนนระหว่างภาค 50 %
   3. คะแนนสอบปลายภาค 30 %

2. การตัดสินผลการเรียนของนักเรียน

ประเมินจากคะแนนรวมตลอดทั้งภาคเรียน โดยเทียบจากเกณฑ์ดังนี้

คะแนน 80 100 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้รับดับคะแนน 4

คะแนน 70 79 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับดับคะแนน 3

คะแนน 60 69 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้รับดับคะแนน 2

คะแนน 50 59 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ได้รับดับคะแนน 1

คะแนน 0 49 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ(ตก) ได้รับดับคะแนน 0

 

ลงชื่อ .ผู้สอน

( นายสมโชค ศรีขำมี)