ซอร์ฟแวร์

ซอร์ฟแวร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

1.   ข้อมูล

ซึ่งอาจจะเป็นตัวอักขระ หรือรูปภาพที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่เราได้ป้อนคำสั่งเข้าไปแล้ว

 

2.   คำสั่งหรือโปรแกรม ซึ่งเป็นส่วนที่ป้อนเข้าไปเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

2.1.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) ทำหน้าที่ควบคุมระบบ หากบรรจุอยู่ในแผ่นดิสก์จะเรียกว่า DOS ซึ่งมี C/PM, MS-DOS, และ MS-WINDOWS ในปัจจุบัน

 

2.2.โปรแกรมแปลภาษา (Compliler และ Interpreter) ใช้ประกอบในการสร้างโปรแกรมขึ้นใช้งาน ซึ่งในการเขียนโปรแกรมต้องเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับใดระดับหนึ่ง เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงใช้โปรแกรมแปลภาษาทำหน้าที่แปลภาษาระดับต่ำ และระดับสูง (หากเลือกเขียนด้วยภาษาเครื่องก็ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแปลภาษา) ที่เราเลือกใช้ให้เป็นภาษาเครื่อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำไปปฏิบัติงาน ซึ่งภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นระดับๆ ดังนี้

2.2.1.ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาที่เครื่องใช้ในการทำงานคือ เลขฐานสอง (0 และ 1)

2.2.2.ภาษาระดับต่ำ (Low-level Language) เป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์มากขึ้น คือภาษาแอสแซมบลี้

2.2.3.ภาษาระดับสูง (High-level Language) เป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงภาษามนุษย์มากที่สุด เช่น ซี, เบสิก,ปาสคาล, จาวา เป็นต้น

 

2.3.โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เป็นชุดของคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงานตามที่เราต้องการ โดยมีผู้จัดทำคำสั่งต่างๆ เหล่านั้นออกมาให้ผู้ใช้ได้โดยสะดวก แบ่งออกเป็น

2.3.1.โปรแกรมตารางการคำนวณ เช่น LOTUS, EXCEL เป็นต้น

2.3.2.โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล เช่น dBASE, Access เป็นต้น

2.3.3.โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น CW, RW เป็นต้น

2.3.4.โปรแกรมวาดรูป เช่น PBRUSE, PHOTO SHOP เป็นต้น

2.3.5.โปรแกรมการติดต่อ เช่น INTERLINK, CROSS LINK เป็นต้น

2.3.6.โปรแกรมเกมส์

2.3.7.โปรแกรมสถานการณ์จำลอง

2.3.8.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.3.9.โปรแกรมช่วยออกแบบ

2.3.10.โปรแกรมสถิติ

ซึ่งรวมถึงโปรแกรมที่ได้มีการประยุกต์หรือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง เป็นการเฉพาะงานหรือเฉพาะส่วนด้วย

2.4.โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Universal Program) เป็นโปรแกรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางด้านซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ อีกทั้งใช้ในการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และจัดการระบบ ในด้านต่างๆ เช่น NORTON, PCTOOLS และ SCAN เป็นต้น

 

3.   Peopleware

คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

3.1.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis)

3.2.นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

3.3.ผู้ป้อนข้อมูล (Operator)

3.4.Service Staff

3.5.System Programmer