ข้อมูลเกี่ยวกับการสอน

ตารางสอน
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคเรียนที่ผ่านๆ มา
แผนการสอน
  วิชาคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชาโรงต้นกำลัง
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
วิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

โครงการสอน

  โครงการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
โครงการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการสอนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
โครงการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
โครงการสอนเทอร์โมไดนามิกส์
โครงการสอนคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
โครงการสอนงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
โครงการสอนการประลองและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อการสอน
  สื่อวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส. ๑)
สื่อวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส. ๒)
สื่อวิชาโรงต้นกำลัง (ปวส.๒)
สื่อวิชาลีนุกส์พื้นฐาน (Basic Linux)
การทดสอบความรู้
  แบบทดสอบความรู้
มอบหมายงานนักศึกษา วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3000-0202
  งานชิ้นที่ 1
งานชิ้นที่ 2
งานชิ้นที่ 3
มอบหมายงานนักศึกษา วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2006
  งานชิ้นที่ 1
มอบหมายงานนักศึกษา วิชาโรงต้นกำลัง ๓๑๐๔-๒๑๐๓
  งานชิ้นที่ 1
ตรวจสอบเวลาเรียน สรุป ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
  เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การส่งและจ่ายไฟฟ้า
โรงต้นกำลังไฟฟ้า
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
เทคโนโลยีระบบอาคาร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานลีนุกส์
วิทยาการความก้าวหน้าการติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า ๒
ประกาศผลการเรียน
  ตรวจสอบคะแนนเก็บ สรุป ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ตรวจสอบการส่งงาน