ข้อมูลเกี่ยวกับการสอน

โครงการสอนเทอร์โมไดนามิกส์
ตารางสอน
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคเรียนที่ผ่านๆ มา
แผนการสอน
  วิชาคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชาโรงต้นกำลัง
วิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า
วิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์

โครงการสอน

  โครงการสอนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3104-2005
โครงการสอนวิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ รหัสวิชา 3120-2006
โครงการสอนวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-2008
โครงการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3104-2011
โครงการสอนวิชาโรงต้นกำลัง รหัสวิชา 3104-2103
โครงการสอนวิชาเทคโนโลยีระบบอาคาร รหัสวิชา 3104-2208
โครงการสอนวิชาพื้นฐานลินุกส์ รหัสวิชา 3901-2103
โครงการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3000-0202
โครงการสอนคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
โครงการสอนงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
โครงการสอนการประลองและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อการสอน
  สื่อวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวส. ๑)
สื่อวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส. ๒)
สื่อวิชาโรงต้นกำลัง (ปวส.๒)
สื่อวิชาลีนุกส์พื้นฐาน (Basic Linux)
การทดสอบความรู้
  แบบทดสอบความรู้
มอบหมายงานนักศึกษา วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3000-0202
  งานชิ้นที่ 1
งานชิ้นที่ 2
งานชิ้นที่ 3
มอบหมายงานนักศึกษา วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2006
  งานชิ้นที่ 1
มอบหมายงานนักศึกษา วิชาโรงต้นกำลัง ๓๑๐๔-๒๑๐๓
  งานชิ้นที่ 1
ตรวจสอบเวลาเรียน สรุป ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การส่งและจ่ายไฟฟ้า
โรงต้นกำลังไฟฟ้า
การป้องกันระบบไฟฟ้า
เทคโนโลยีระบบอาคาร
พื้นฐานลีนุกส์
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิทยาการความก้าวหน้าการติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า ๒
ประกาศผลการเรียน
  ตรวจสอบคะแนนเก็บ สรุป ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ตรวจสอบการส่งงาน